تشریفات گلستان علی (ع)

تشریفات گلستان علی (ع)

تشریفات گلستان علی (ع)با هدف اشتغال زایی وارائه خدمات مطلوب به فرزندان آسمانی گلستان علی (ع)و به منظور فراهم ساختن امکانات مناسب همراه با اطمینان خاطر برای خانواده های عزا دار برنامه ریزی شده است.

مهمترین شاخصه در کار تشریفات گلستان علی (ع) جلب اعتماد شهروندان و ایجاد آرامش روانی و جسمانی آنان است و از طرفی کلیه درآمد های حاصله  از این فعالیت صرف فرزندان موسسه خیریه گلستان علی (ع) خواهد شد.