مهماندار تشریفات

مهماندار تشریفات

مهماندار تشریفات
بکار گیری نیرو های مجرب ، کارآزموده ومهماندار تشریفات
جوان ( خانم و آقا) که از آموزش های فنی و تخصصی برخوردارند و همچنین پذیرایی از میهمانان با لباس های متحدالشکل به بهترین وجه از ویژگی های کادر تشریفات گلستان علی (ع) است

برای دیدن عکس ها روی انها کلیک کنید